Rekisteriseloste

Food Camp Finland Oy
REKISTERISELOSTE

Päivitetty 31.8.2018

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Food Camp Finland Oy
Nuijamiestentie 10
00320 Helsinki
www.foodcampfinland.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Riikka Kannas, 040 354 6331, riikka.kannas@foodcampfinland.fi

3. Rekisterin nimi
Food Camp Finland Oy:n hallinnoimiin kilpailuihin hakevat henkilöt

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää listaa henkilöistä, jotka nyt tai aikaisemmin hakeneet tai osallistuneet
mukaan Food Camp Finland Oy:n hallinnoimiin kilpailuihin (Makeamestari, Pizzamestari, Burger Battle) tai
voittaneet näissä.

Rekisterin yhteystietoja käytetään:

  • yhteydenpitoon, viestintään, tilaisuuksien, tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen sekä palautteen
    keräämiseen
  • tilastointiin ja raportointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin)
  • yhteistyötä koskeviin kyselyihin, tutkimuksiin ja kehittämistyöhön

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • yhteystiedot (nimi, ammattinimike, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, paikkakunta)
  • mahdolliset muut yhteistyökumppaneiden suostumuksella kerätyt tiedot kuten vaatekoko, ruokavalio,
    syntymäpaikkakunta, koulutus- ja työpaikkatiedot, harrastukset, ikä ja sukupuoli.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen taustaorganisaatioltaan. Tiedot saadaan joko
suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai internetin kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Food Camp Finlandin hallinnoimiin kilpailuihin osallistuvien henkilöiden yhteystiedot voidaan jakaa kyseisen
ryhmän, kilpailuorganisaation ja kilpailun yhteistyökumppaneiden kesken.

Tiedot erityisruokavalioista voidaan luovuttaa tilaisuuden järjestämistä varten tarjoiluista vastaavalle taholle.
Samoin tiedot vaatekoosta voidaan luovuttaa vaatetuksesta vastaavalle taholle.

Markkinointiviestinnässä ja mediatyössä voidaan käyttää asianomaisen omalla suostumuksella kerättyjä
tietoa kuten nimi, taustayhteisö, ammattinimike, syntymäpaikkakunta, koulutus- ja työpaikkatiedot,
harrastukset, ikä ja sukupuoli, joiden markkinointiviestinnälliseen jakamiseen henkilö on antanut
suostumuksensa.

Food Camp Finlandin toimintoihin liittyvien tilaisuuksien, tapahtumien ja kilpailujen järjestelyissä voidaan
jakaa järjestävien osapuolien, teknisten kumppaneiden ja yhteiskumppaneiden kesken osallistujien nimi,
taustayhteisö ja ammattinimike.

Lisäksi tapahtuman luonteesta riippuen voidaan tilaisuuksien, tapahtumien ja kilpailujen järjestäjälle jakaa
tieto osallistujien täysikäisyydestä tai alaikäisyydestä. Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Pääsy henkilöistä koskeviin tietoihin, jotka ovat hakeneet Food Camp Finlandin hallinnoimiin kilpailuihin ja
rekisterin ylläpito-oikeus on niillä Food Camp Finlandin työntekijöillä tai toimeksiantosopimuksella Food
Camp Finlandin hallinnoimien kilpailujen kanssa työskentelevillä henkilöillä, jotka tarvitsevat ja käsittelevät
näitä tietoja Food Camp Finlandin toimintoihin liittyvien töidensä puolesta. Muutokset ja lisäykset rekisteriin
tekee tämän rekisteriselosteen yhteyshenkilö. Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.

10.Tarkastus- ja kielto -oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi tarpeeton
tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Kirjalliseksi pyynnöksi
hyväksytään myös sähköpostiviesti. Henkilö voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse tai
puhelimitse ilmoittamalla siitä rekisteriselosteen yhteyshenkilölle.